Vrednotenje

 

Minimalni standardi

Standard je stopnja doseganja učnih ciljev. Minimalni standardi vključujejo tista znanja, spretnosti in veščine, ki so nujni, da lahko učenec napreduje – normalno sledi pouku naprej. Minimalni standardi se ne nanašajo samo na poznavanje podatkov, dejstev in drugih posameznosti, ampak obsegajo tudi višje ravni znanja (razumevanje, uporaba itd.), ki naj bi jih obvladali vsi učenci. Vse učenke in učenci, ki minimalne standarde dosežejo, so pozitivno ocenjeni. Ravnanje v primerih, ko vsi minimalni standardi niso doseženi, je stvar pedagoške presoje nosilca učnega predmeta. Presoja vedno upošteva rezultate, učne stile, ugotavlja zadostnost osnov za uspešno nadaljevanje izobraževanja v višjem razredu ter vključuje oceno specifičnih spretnosti, navad in veščin. Izhodišče za ocenjevanje so minimalni standardi, temeljni in višji standardi pa so njihova nadgradnja.

naprej  Minimalni standardi znanja pri pouku geografije in zgodovine v devetletni OŠ (pdf)   >>>

 

Ocenjevanje

Ocenjevanje je vrednotenje doseženih ciljev oz. znanj po zaključenem obdobju učenja; je načrtno in sistematično zbiranje informacij o učenčevem doseganju učnih ciljev oziroma o doseženem obsegu in kvaliteti znanja.

naprej  Področja ocenjevanja pouku geografije in zgodovine  >>>

 

Kriteriji vrednotenja – točkovniki

Kriteriji izhajajo iz ciljev pouka. Opredeljujejo lastnosti in kakovost znanja ter jih opredelimo v točkovniku. S točkovnikom postavimo tudi mersko lestvico za oblikovanje številčne ocene.

naprej  Kriteriji in točkovniki… >>>