Referati

 

Učenci lahko pri pouku svoje znanje poglobite in prikažete na bolj izvirne, uporabne načine: z referatom, seminarsko nalogo, plakatom, izdelavo zabavnih učil, igranjem vlog ipd. REFERAT je “govorno podajanje besedila”, kar pomeni, da ga predstavite sošolcem. SEMINARSKA NALOGA je “pisno podajanje snovi, tematike”; oblika nalog v pisni obliki je predpisana. ESEJ je “strokovni spis”, v katerega vključite lastno mnenje. PLAKAT je predstavitev snovi z likovnimi elementi, kar pomeni da so izpostavljeni vidni (vizualni) učinki. Snov lahko predstavite, ponazorite ali utrdite z izdelavo zabavnih nalog ali UČIL – združite koristno s prijetnim (modeli, makete, križanke, rebusi, slikovne uganke, elektronske simulacije, lastni filmi, časovni trak idr.). V IGRANJU VLOG snov spremenite v dramsko obliko in jo v izmišljeni situaciji zaigrate. 

naprej  Predlagane teme referatov  GEOGRAFIJA    ZGODOVINA

 

 

Določeni izdelki so lahko samostojni in so namenjeni razstavi (plakat, prospekt, letak), uporabi (učila) ali prebiranju (esej), nekatere pa predstavljamo (igranje vlog, PowerPoint predstavitev kot pripomoček za predstavitev snovi ali seminarske naloge, časovni trak). Predstavitve lahko tudi smiselno kombiniramo. Točkovanje in ocenjevanje izdelka je različno.    

Predstavitev – nastop naj vsebuje:

  • Uvod, v katerem izpostavite naslov in namen predstavitve, način dela (kako ste pripravljali predstavitev, na kaj naj bodo gledalci pozorni ipd.) ter udeležence in njihove zadolžitve.
  • V jedru predstavite tematiko. Podkrepite in ponazorite jo z izraznimi in kakovostnimi prilogami, statističnimi podatki, skicami, grafičnimi prikazi.
  • V zaključku navedite vire in literaturo ter spregovorite o problemih, s katerimi ste se srečevali (torej – nekakšna “samoocena”).

Za ponazoritev predstavitve lahko izdelate plakat, elektronske prosojnice, posnamete film, vsebino dramatizirate, izdelate skrajšan zapis vsebine za sošolce, vsebino ponazorite z ugankami, križankami, rebusi, izdelanimi maketami, modeli, glasbo, računalniškimi simulacijami, tematskimi igrami idr. 

Seminarske naloge, eseje, plakate in referate načeloma delate individualno, učila, posnete filme in igranje vlog pa pripravljate, izdelate in predstavite skupinsko.

 

“Šola je dolgčasna!”… Kaj si naredil TI, da ne bo dolgčas?

 

Potek dela je pri vseh oblikah podoben. 

  1. Na začetku pobrskajte po gradivu v učbenikih. Snov razširite s pomočjo ostale literature (učbeniki drugih založb, strokovna gradiva, knjižnica, splet…). O določeni temi zberete dodatni material – besedila, fotografije, številčne podatke, filme in drugo nazorno in zanimivo gradivo. Ne zadovoljite se zgolj z internetnimi gradivi, pač pa poišči tudi strokovno literaturo, prispevke v revijah, predmete, prospekte, razglednice, zemljevide, spominke ipd. 
  2. Snov uredimo v zapis pri vseh oblikah dela. Tako dobimo urejeno vsebino, ki jo bomo predstavljali ustno, s seminarsko nalogo, na plakatu, z igranjem vlog idr. 
  3. Zbranega imate veliko gradiva, o katerem veliko veste. Sledi težka odločitev – kaj, kako in s čim boste predstavili snov. Izluščite bistveno in najbolj kakovostno ter izrazno gradivo –  izberite besedilo in tiste priloge, ki jih boste predstavili samostojno ali v referatu s pomočjo plakata, elektronskih prosojnic idr. Gradivo povzamete, skrajšate in izpustite najmanj izrazno, 
  4. Gradivo uredite v celoto in izdelate. Pazite na jedro in “rdečo nit” vsebine. Upoštevajte  namen in način predstavitve – režite, lepite, rišite, pišite, posnemite… Izdelek pred nastopom pokažite učitelju. 
  5. Na koncu pripravite in vadite svoj nastop. Načeloma esejev in plakatov (prospektov, letakov ipd.) ne predstavljamo v klasičnem nastopu. Tematiko jasno, sistematično, nazorno, jedrnato in s svojimi besedami predstavite sošolcem pri pouku.

 


  Navodila za posamezne aktivnosti in kriteriji ocenjevanja  >>> 

  Primeri učil za spoznavanje dediščine Celja  >>>

  Napotki za izdelovanje e-prosojnic  >>>

 Primer sestave seminarske naloge >>>

  Primeri plakatov, modelov… >>>