vrednotenje

 


Minimalni standardi

Minimalni standardi so tista znanja, spretnosti in veščine, ki so nujni za to, da učenec normalno sledi pouku naprej. Minimalni standardi se ne nanašajo samo na poznavanje podatkov, dejstev in drugih posameznosti, ampak obsegajo tudi višje ravni znanja (razumevanje, uporaba itd.), ki naj bi jih obvladali vsi učenci. Vse učenke in učenci, ki minimalne standarde dosežejo, naj bi bili pozitivno ocenjeni. Ravnanje v primerih, ko vsi minimalni standardi niso doseženi, je stvar pedagoške presoje nosilca/nosilcev učnega predmeta. Presoja vedno upošteva rezultate, učne stile, ugotavlja zadostnost osnov za uspešno nadaljevanje izobraževanja v višjem razredu ter vključuje oceno specifičnih spretnosti, navad in veščin. Izhodišče za ocenjevanje so minimalni standardi, temeljni in zahtevnejši pa so njihova nadgradnja.

naprej Navedeni so minimalni standardi znanja pri pouku geografije in zgodovine v devetletni osnovni šoli od šestega do devetega razreda (pdf)   >>>

 


Ocenjevanje

Ocenjevanje je vrednotenje doseženega znanja po zaključnem obdobju učenja; je načrtno in sistematično zbiranje informacij o učenčevem doseganju učnih ciljev oziroma o doseženem obsegu in kvaliteti znanja.

naprej Opisana so vsa področja ocenjevanja znanja in veščin pri pouku geografije in zgodovine – strokovni pojmi in učna tematika, terensko delo, oblikovanje referatov in plakatov ter samostojno delo.    >>>

 


Kriteriji vrednotenja – točkovniki

Kriteriji opredeljujejo lastnosti, kakovost znanja in jih opredelimo v točkovniku. S točkovnikom postavimo tudi mersko lestvico za oblikovanje številčne ocene.

naprej Našteti so opisni in številčni kriteriji vrednotenja znanj, spretnosti in veščin pri pouku zgodovine in geografije – kriteriji ustnega in pisnega ocenjevanja, ocenjevanja eseja, referata, plakata, elektronskih prosojnic in nastopa (pdf)   >>>