Kriteriji in točkovniki

Kriteriji opredeljujejo lastnosti, kakovost znanja in jih opredelimo v točkovniku. S točkovnikom postavimo mersko lestvico za oblikovanje številčne ocene.

Našteti so kriteriji in točkovniki vrednotenja znanj, spretnosti in veščin pri pouku zgodovine in geografije – ustnega in pisnega ocenjevanja, ocenjevanja eseja, referata, plakata, elektronskih prosojnic in nastopa. Priloge so v pdf obliki in vsebujejo opis aktivnosti, napotke ter opisne kriterije s točkovniki. P.s. – opisni kriteriji so napisani v strokovnem jeziku, saj so namenjeni širšemu krogu bralcev; ne ustraši se ga… če ne razumeš, vprašaj!

ESEJ

SEMINARSKA

PROSOJNICE

PLAKAT

ZAPIS

USTNO

TESTI

NASTOP

IGRA VLOG

ČASOVNI TRAK

mosbruker

ZBIRNIK