ocenjevanje

 


Področja ocenjevanja znanja, spretnosti in veščin

 

strokovni pojmi in učna tematika

 • poznavanje, razumevanje in uporaba strokovnih pojmov
 • branje in smiselna interpretacija tematskih zemljevidov
 • geografski opis pokrajine oziroma zgodovinski vzročno-posledični oris dogodkov
 • grafično prikazovanje, branje in analiza grafikonov, tabel idr.

terensko delo

 • opazovanje, razumevanje
 • načrtovanje ustrezne metodologije in tehnik dela
 • učinkovita priprava in izvedba praktičnega dela (meritve, anketiranje, intervjuvanje, poročilo)
 • analiza, sinteza in interpretacija praktičnega dela
 • sodelovanje v skupini, timsko delo

oblikovanje referatov in plakatov

 • uporaba pestrih, ustreznih in sodobnih strokovnih izsledkov
 • oblikovanje izvlečkov, jedro, smiselna zgradba in hierarhičnost
 • tehnične podrobnosti sestavljanja dokumentov in citiranje
 • izvirnost, ustvarjalnost, likovnost
 • komunikacija, predstavitev, jasen, prepričljiv in razumljiv jezik

samostojno delo

 • ključna in nazorna vsebina
 • bistvo problema
 • kritičnost
 • povezovanje z drugimi področji
 • zanimivi primeri, tipičnost ilustracij in prilog
 • samostojnost in suverenost pri delu 

 


Oblikovanje zaključne ocene

 • Poznavanje, razumevanje, uporaba, sinteza in analiza ter vrednotenje učne snovi, 
 • obvladovanje zahtevanih standardiziranih spretnosti in veščin (na primer branje in interpretacija zemljevidov ter grafičnih predstavitev, kritična analiza fotografij, smotrna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, iskanje podatkov, priprava/izvedba terenskega dela, uporabljanje sredstev za orientacijo v prostoru, prvine strokovnega pisnega in ustnega izražanja idr.),
 • učenčeva prizadevnost, aktivnost in sodelovanje,
 • učenčev napredek,
 • razvoj učnih in delovnih navad in
 • sposobnost za uporabo pridobljenega znanja.

 

 


naprej opisni kriteriji – točkovniki  (pdf)  >>>