dolžnosti in pravice

 


Zopet pravila, pravila, pravila… Ja, ker se premalokrat zavemo, da 80% svetovnega prebivalstva živi v revščini, 50% jih trpi zaradi lakote ali podhranjenosti, vsakih 5 sekund pa 1 človek umre zaradi lakote, 70% ljudi je neizobraženih, samo 1% ljudi ima računalnik in 1% svetovnega prebivalstva ima visokošolsko izobrazbo… in če imamo streho nad glavo in prostor, kjer lahko spimo, smo oblečeni in imamo poln hladilnih, smo bogatejši od 75% Zemljanov….


 

Povsod, kjer sòbiva večja skupina ljudi, potrebujemo določena pravila, ki so nujno potrebna za nemoteno izvajanje skupnega življenja in dela. Naše dolžnosti se izkristalizirajo takrat, ko hočemo vsi neobremenjeno in uspešno izvajati določene naloge, ki jih opredeljujejo naše pravice. 

 

DOLŽNOSTI UČENK IN UČENCEV

 • ravnam odgovorno
 • spoštujem pravice drugih
 • upoštevam navodila odraslih
 • redno in točno obiskujem pouk
 • sodelujem pri skupnih šolskih akcijah
 • izpolnjujem učne in druge šolske obveznosti
 • poznam in upoštevam pravila šolskega reda
 • obnašam se spoštljivo, strpno, kulturno in nenasilno
 • varujem svoje in premoženje drugih ter skrbim za urejenost prostorov
 • skrbim za lastno zdravje, varnost in urejenost ter zdravje in varnost drugih

PRAVICE UČENK IN UČENCEV

 • obiskujem pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti
 • zagotovljeni so mi enakopravnost, varnost in spodbudno delovno okolje
 • pridobivam sodobno znanje, spretnosti in navade
 • pri delu dobim potrebno pomoč ter pravično povratno informacijo
 • pri pouku objektivno upoštevajo moje razvojne in individualne posebnosti
 • spoštujejo mojo osebnost, človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti
 • sodelujem pri oblikovanju šolskih in obšolskih aktivnosti
 • svobodno se izrekam o vseh vprašanjih življenja in dela šole

 

 


vzgojni načrt  >>> 

hišni red  >>>

šolski red  >>>